Thermostar | Algemene voorwaarden
telefoon Bel ons | +3185-0738999 mail Mail ons | info@thermostar.nl Ontwerp je zwembad
Ons adres:
Dragonder 49i
5555 XZ Valkenswaard
Nederland

Je kan ons bereiken op:
info@thermostar.nl
+3185-0738999
Openingstijden
Ma 08:00-17:00
Di 08:00-17:00
Wo 08:00-17:00
Do 08:00-17:00
Vr 08:00-17:00
Za Gesloten
Zo Gesloten

Algemene voorwaarden

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van Thermostar

I Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten voorzover daarvan niet schriftelijk is afgeweken. De wederpartij aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, ook wanneer de voorwaarden van de wederpartij anders zouden luiden. Elke toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

II Al onze aanbiedingen en door ons toegezonden prijslijsten zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens e.d.

III Mondelinge afspraken binden ons niet dan nadat en voorzover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd. Specifieke bedingen in overeenkomsten waarin van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, prevaleren boven de bepalingen va deze Algemene Voorwaarden

IV Bedingen waarbij van deze algemene leveringsvoorwaarden wordt afgeweken zijn slechts van kracht, voorzover zij schriftelijk door ons zijn bevestigd. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door ons te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van de wederpartij, geven de laatste nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking, als voor hem vaststaand, voor zich op te eisen.

V Indien na de aanvaarding van een opdracht een wijziging optreedt in de prijzen van materialen of grondstoffen, verhouding van betaalmiddelen, vrachttarieven, in- of uitvoerrechten, belastingen of andere prijsvormende factoren voor ons of onze leveranciers waardoor onze kostprijs hoger wordt dan op het moment van aanvaarding van de opdracht of het sluiten van de overeenkomst heeft plaatsgevonden, deze prijsverhoging door te berekenen aan de wederpartij ook indien deze verhoging reeds te voorzien, maar nog niet exact te bepalen was, op het ogenblik van het tot stand komen van deze overeenkomst.

VI In geval van wijziging in een door ons aangenomen opdracht, welke op verzoek van onze wederpartij is doorgevoerd, zijn wij gerechtigd de door die wijziging veroorzaakte meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

VII Alle leveringen geschieden uit ons magazijn te Valkenswaard tenzij de levering rechtstreeks van onze leverancier aan de wederpartij plaatsvindt, in welk geval de levering uit het magazijn van onze leverancier geschiedt. De wijze van transport zal door ons worden bepaald. Mocht de wederpartij verzoeken om een andere wijze van verzending, dan komen de meerdere kosten te zijnen laste. Het risico van de te leveren goederen gaat op de wederpartij over, op het moment dat zij de plaats, vanaf waar het vervoer naar de wederpartij plaatsvindt, hebben verlaten. Het risico tijdens vervoer is steeds voor de wederpartij.

VIII Bij Ontvangst van de goederen dient de wederpartij zorg te dragen voor geschikte opslagruimte, gevrijwaard voor schade of ontvreemding.

IX Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot al hetgeen ons ter zake van deze goederen met inbegrip van eventuele rente en kosten, welke door de wederpartij ons is verschuldigd, is voldaan, dan wel waar door de wederpartij zekerheid voor is gesteld. Vóór volledige betaling is de wederpartij derhalve niet bevoegd de goederen aan derden, op welke wijze dan ook in de macht van derden te brengen. Wij zijn bij niet tijdige betaling gerechtigd de goederen ter zake weer tot ons te nemen en afgifte daarvan te vorderen, zonder dat gerechtelijke tussenkomst is vereist, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Wij zijn niet aansprakelijk voor mogelijke schade, zij het direct of indirect en die bij onze wederpartij of haar afnemers zou kunnen ontstaan, door het tot ons nemen van niet betaalde goederen.

X Gebreken bij een deel van het geleverde geven de wederpartij niet het recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij.

XI De opgegeven of overeengekomen levertijd gaat in, zodra alle gegevens benodigd voor uitvoering van de verkregen opdracht in ons bezit zijn gekomen.

XII De opgegeven levering- en uitvoeringstermijnen worden bij benadering opgegeven en zijn voor ons niet bindend. Zij zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Bij overschrijding van de overeengekomen termijnen is de wederpartij gerechtigd schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen doch niet eerder dan nadat wederpartij ons schriftelijk nog een redelijke termijn van tenminste vier weken heeft gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen en wij binnen die vier weken niet hebben gepresteerd.

XIII Tenzij anders overeengekomen, zijn onze prijzen exclusief BTW., eventuele transportkosten en overheidsheffingen, van welke aard dan ook.

XIV Betaling van onze facturen dient te geschieden door storting of overschrijving op onze bank- of girorekening en wel zonder enige aftrek of korting binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Verrekening is niet toegestaan.

XV Bij deellevering zijn wij gerechtigd elke deellevering afzonderlijk te factureren en hiervoor betaling te verlangen.

XVI Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de wederpartij hebben wij het recht de overeenkomst of opdracht op te schorten of te ontbinden, onverminderd onze eventuele rechten op schadevergoeding. Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege, in gebreke te zijn, zonder dat een ingebrekestelling is vereist en hebben wij het recht een contractuele rente van 1% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur, in rekening te brengen, onverminderd de ons verder toekomende wettelijke rente en andere kosten. Alle eventuele kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, waaronder incasso-, deurwaarder-, advocaatkosten zijn begrepen, welke door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten belopen minimaal 15% van het factuurbedrag.

XVII Onze wederpartij zal alle met hem gemaakte afspraken, van welke aard dan ook, en daarmee verband houdende aantekeningen en correspondentie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en discretie behandelen en niet aan derden openbaar maken, behoudens schriftelijke toestemming onzerzijds.

XVIII Afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen en beschrijvingen, vermeld in onze folders, catalogi, prijscouranten en offertes alsmede opgaven of andere adviezen over maten, capaciteiten, mogelijkheden e.d., ook indien mondeling genoemd, gelden slechts bij wijze van aanduiding en zijn daardoor vrijblijvend en voor ons niet bindend. Afwijking van aldus verstrekte gegevens geven geen grond tot een klacht of aansprakelijkheid onzerzijds welke het gevolg is van het gebruik van de door ons geleverde of geïnstalleerde artikelen.

XIX Alle reclames dienen uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering c.q. ontvangst van de zaken, schriftelijk en door middel van een aangetekend schrijven bij ons te worden ingediend op straffe van verval van rechten.

XX Wij garanderen de wederpartij een deugdelijke constructie van de door ons geleverde zaken, mits wij een dergelijke garantie krijgen van onze leveranciers. Deze garantie geldt voor de duur van één jaar vanaf de dag waarop de zaken door ons zijn geleverd.

XXI Wij zijn slechts aansprakelijk voor die gebreken, die het rechtstreekse gevolg zijn van een door ons verkeerd geleverde constructie, zulks ten bewijze van onze wederpartij. Er mag een afwijking in een zwembadwand zitten van een half procent ten op zichten van de lengte of hoogte van de wand. Bij gegrond bevinding van de betreffende klacht, zijn wij slechts gehouden de artikelen of de onderdelen waarop de klacht betrekking heeft, te vervangen. Indien naar ons oordeel de kosten van herstel niet in verhouding staan tot het belang van wederpartij bij herstel, heeft de wederpartij, naar keuze van ons, recht op schadevergoeding in plaats van herstel, welke schadevergoeding is beperkt tot het factuurbedrag, door ons aan wederpartij in rekening gebracht. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe en/of indirecte (gevolg)schade aan de wederpartij of aan derden, ontstaan ten gevolge van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van constructiefouten in de gebruikte artikelen, behoudens door de wederpartij aan te tonen opzet of grove schuld onzerzijds.

XXII Niettegenstaande bepalingen van deze voorwaarden, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een verzekering wordt uitgekeerd, indien onze aansprakelijkheid gedekt wordt door een verzekering.

XXIII De rechtsvordering van wederpartij op ons tot schadevergoeding of tot herstel vervalt in ieder geval door verloop van 1 jaar nadat de wederpartij terzake bij ons heeft geprotesteerd.

XXIV Wij zijn gerechtigd een eventueel afgesproken leveringstermijn met de periode te verlengen gedurende welke wij door overmacht verhinderd zijn, aan onze verplichtingen te voldoen. Van overmacht aan onze zijde is sprake, indien wij na het sluiten van de overeenkomst worden verhinderd aan onze verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen, ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in ons bedrijf als bij derden, van wie wij de benodigde materialen of grondstoffen, geheel of gedeeltelijk betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten onze schuld of risicosfeer ontstaan tengevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze door de wederpartij van ons niet meer kan worden verlangd. Indien door overmacht de levering meer dan drie maanden vertraagd wordt, zijn zowel wij als de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. In dat geval hebben wij recht op vergoeding van de door ons gemaakte kosten. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst door ons reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de wederpartij, indien door overmacht de resterende levering meer dan drie maanden wordt vertraagd, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder de verplichting, hetgeen hem reeds geleverd was naar ons terug te zenden voor rekening en risico van de wederpartij. Indien de wederpartij kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de wederpartij niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende goederen

XXV Al onze vorderingen zijn terstond opeisbaar indien de wederpartij ophoudt met betalen, dan wel surséance van betaling aanvraagt, danwel in staat van faillissement wordt verklaard, danwel de wettelijke schuldsaneringsregeling op de wederpartij van toepassing wordt verklaard, door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, danwel de bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt. Alsdan hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd ons recht op schadevergoeding en zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

XXVI De Vernietiging of de nietigheid van enig bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. In het geval van vernietiging of nietigheid van enig bepaling van deze voorwaarden, verplichten partijen zich omtrent de inhoud van het betreffend beding tot nader overleg en dient aansluiting te worden gezocht bij bepaling die qua strekking het meest beantwoordt aan de nietige/vernietigde bepaling.

XXVII Op de tussen ons en de wederpartij gesloten overeenkomsten en de uit die overeenkomst voortvloeiende geschillen is, met uitsluiting van internationale verdragen, uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

XXVIII Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse Rechter die op basis van onze vestigingsplaats bevoegd is om van het geschil kennis te nemen, tenzij zulks in strijd is met de dwingendrechtelijke bepalingen. Niettemin komt ons de bevoegdheid toe een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij woont of gevestigd is.